Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2024-2030

Szanowni Państwo!

Do zadań własnych powiatu o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie
i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie. Zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, określa cele i zadania powiatu, kierunki działania, terminy realizacji zadań, plan finansowy oraz zakładane wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Nad organizacją i realizacją pełnego, poprawnego pod względem metodycznym procesu przygotowania Strategii czuwać będzie Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2024-2030 powołany Zarządzeniem nr 33/2023 Starosty Parczewskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. Członkami Zespołu są przedstawiciele lokalnego środowiska związanego z polityką społeczną oraz osoby zajmujące się problematyką społeczną w pracy zawodowej.

Proces przygotowywania Strategii oparty jest na partnerstwie lokalnym, jako podstawowej zasadzie rozwiązywania problemów społecznych, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w tworzeniu przedmiotowego dokumentu, poprzez diagnozowanie lokalnych problemów społecznych oraz konsultacji w ramach poszczególnych etapów prac nad Strategią. Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w Naszym powiecie. Pozyskane dane posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania Strategii oraz podejmowania przez samorząd gminy działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A (sekretariat) lub przesłać na skrzynkę e-mail: pcpr@parczew.pl

Termin badania ankietowego upływa w dniu

20 czerwca 2023 roku

ANKIETA PROBLEMY SPOŁECZNE pp-1

Skip to content