środa, 24 lipca, 2024

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego informuję, że:

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym
w szczególności w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej. Do realizacji ww. celów będziemy wykorzystywali dziennik elektroniczny, platformę MS-Teams oraz pocztę elektroniczną.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • Librus sp. z o.o. sp.k. – dostawca dziennika elektronicznego, z którą szkoła ma podpisaną umowę powierzenia;
  • Microsoft – dostawca usługi MS Teams, z którym szkoła ma zawartą umowę powierzenia danych, informacje dotyczące przetwarzania danych przez Microsoft można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
  • dostawcy usług IT, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania, oraz inne osoby/podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych
    z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji;

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane telemetryczne i dane o uczestnikach są przetwarzane centralnie w USA przez Microsoft Inc jako administratora tych danych. Microsoft zapewnia zgodność z RODO poprzez zastosowanie w swoich regulacjach postanowień tzw. standardowych klauzul umownych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Po spełnieniu celu, w którym były przetwarzane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach prawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa. Niepodanie danych spowoduje, iż w stosunku do Państwa dziecka nie będziemy mogli zrealizować celów dla jakich dane są zbierane.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez I LO im. M. Kopernika w Parczewie dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt, w siedzibie szkoły i u inspektora ochrony danych iod.liceum@parczew.pl.

Skip to content