środa, 24 lipca, 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – MONITORING WIZYJNY

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon 83 355 15 77, e-mail: liceum@parczew.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.liceum@parczew.pl lub listownie na adres:
ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w formie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje wejścia do szkoły, korytarze oraz szatnie służące do zdejmowania i przechowywania odzieży wierzchniej. Wszystkie strefy monitorowane są wyraźnie oznaczone przez umieszczenie piktogramu kamery, który jest graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art 108a ustawy Prawo oświatowe.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe utrwalone w systemie monitoringu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi
w zakresie serwisu i utrzymania systemu,uczestniczącym w danym zdarzeniu uczniom, ich rodzicom, nauczycielom/pracownikom szkoły w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu zdarzenia oraz innym podmiotom wykazującym prawnie uzasadniony interes. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony
do administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu jest nie dłuższy niż
8 dni, chyba, że nagranie stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu, wówczas nagranie przechowuje się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż I LO. im. M. Kopernika w Parczewie przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy Prawo oświatowe i jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren szkoły.

 

Skip to content