Klauzula informacyjna dla uczniów

Klauzula informacyjna dla uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych ucznia jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, reprezentowane przez p. Dyrektor Beatę Tryniecką, tel.:833551577, e-mail: loparczew@gmail.com
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie p. Jerzym Świć możliwy jest pod adresem e-mail: loparczew.inspektor@gmail.com
  3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okres 50 lat od zakończenia nauki.
  5. Uczeń posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator danych osobowych