środa, 24 lipca, 2024

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon – 83 355 15 77, e-mail – liceum@parczew.pl
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.liceum@parczew.pl lub listownie na adres: ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.
Skip to content