środa, 24 lipca, 2024

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ZAŁĄCZNIK  NR1    DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA
NR27/2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. M. KOPERNIKA W PARCZEWIE Z DNIA 26.09.2017R.

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W PARCZEWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591,

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1643)w placówkach działających na podstawie art. 322ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz 1943)

 

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1652)

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 • 1
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje i nadzoruje Dyrektor szkoły we współpracy z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami.
 2. Szkoła udziela i organizuje uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają:
  a)  nauczyciele;
  b) wychowawcy;
  c) specjaliści   wykonujący   w  szkole  zadania  z  zakresu   pomocy   psychologiczno-

pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i inni
specjaliści).

 1. Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły
  koordynuje pedagog szkolny.
  5. Za udzielaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w klasie odpowiada wychowawca.

6.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i  nieodpłatne.

 

 

 • 2
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowiska społecznego.
  Potrzeba objęcia pomocą uczniów wynika w  szczególności z :

  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. ze szczególnych uzdolnień;
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. z zaburzeń komunikacji językowej;
  7. z choroby przewlekłej;
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. z niepowodzeń edukacyjnych;
  10. z zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego     rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  12.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 2. rodzicami uczniów;
 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 4. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 5. innymi szkołami i placówkami;
 6. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. dyrektora szkoły;
  4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia  z uczniem;
  5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  6. poradni;
  7. asystenta edukacji romskiej;
  8. pomocy nauczyciela;
  9. pracownika socjalnego;
  10. asystenta rodziny;
  11. kuratora sądowego;
  12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dla  rodziców, nauczycieli
  w formie :
 9. porad;
 10. konsultacji;
 11. warsztatów i szkoleń;
 12. rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 13. rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

 • 3

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, prowadzonych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów, czas trwania – 45 min.;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów, czas trwania – 45 min.;
 4. zajęć specjalistycznych:
  – korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami  rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się.
  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5, czas trwania – 45 min.;
  –  socjoterapeutyczne   oraz   innych   zajęć  o  charakterze    terapeutycznym
  rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  organizuje  się  dla  uczniów
  z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
  uczestników zajęć nie może przekraczać 10 uczniów, czas trwania – 45 min.;
 5. zajęcia rozwijające  umiejętności  uczenia się   organizuje  się  dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się, czas trwania – 45 min.;
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 8. porad i konsultacji;
 9. warsztatów.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w  czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
  specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
  posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 2. Zindywidualizowana ścieżka:
 3. organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły , ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie w szkole i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 4. objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni ,
  z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie;
 5. na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala,
  z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia  podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

Zindywidualizowanej  ścieżki   nie   organizuje   się   dla   uczniów   objętych   kształceniem

specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy;

 

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana rodzicom uczniów
  i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
  wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
  w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
  w  formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • 4

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności:
 2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 3. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 4. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barie i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,
 5. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy
  ich funkcjonowania,
 6. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier
  i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 7. Nauczycieli prowadzą w szkole:
 8. a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu
  rozpoznanie u uczniów:
  – trudności w uczeniu się;
  – szczególnych uzdolnień;
  b) wspomaganie uczniów w wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu  w trakcie
  bieżącej pracy z uczniami.
 9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
  oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w
  trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym – wychowawcę klasy;

4.Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli
stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje
i  koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań
nauczycieli,  specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

 1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia
  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3,
  ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor szkoły,  ustala formy udzielania tej
  pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
  realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych
  form udzielania uczniom pomocy
 2. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem
  oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
 3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy
  i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają
  nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy
  do możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. W przypadku gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły za zgodą
  rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem
  o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
 5. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia
  (wg. wzoru wniosku obowiązującego w Powiatowej Poradni Psychologiczno
  – Pedagogicznej w Parczewie lub innej poradni specjalistycznej),  zawiera informacje o:
 6. rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 7. występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole
  i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 8. działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców
  i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole , formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
 9. wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o których w ust. 9.
 10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz
  wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu,
  o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy.
  Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form
  udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Nauczyciele, i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej
  prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1
  pkt. 7 ustawy.
 12. Dyrektor szkoły( lub upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie informuje pisemnie,
  w sposób przyjęty w   szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie
  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ustalonych dla ucznia formach,
  okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin
  w  którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

ROZDZIAŁ II

 • 1

ZADANIA DYREKTORA

 1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną a  w szczególności:
 1. ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form;
 2. podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio dyrektor lub wychowawca współpracują z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
 3. może wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. pedagoga szkolnego;
 4. informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane przez wychowawcę klasy z upoważnienia dyrektora;
 5. dyrektor szkoły  powołuje zarządzeniem zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia;
 6. wyznacza koordynatora pracy zespołu, którym może być wychowawca lub inna osoba;

 

 

 

 

 • 2

ZADANIA WYCHOWACY

 1. Za udzielaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w klasie odpowiada wychowawca
 2. Informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 3. Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami.
 4. Sporządza w dzienniku wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej  klasy.
 5. Gromadzi w teczce wychowawcy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 3

                                                  ZADANIA PEDAGOGA SZKLNEGO

 1. Koordynuje   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkle.
 2. Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły.
 3. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 4. Udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 5. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;
 6. Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów.
 7. Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 8. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów;
 9. Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
  edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
  szkoły i placówki;
 10. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 • 4

 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

 

 1. Systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia.
 3. Prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów.
 4. Koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę .
 5. Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 6. Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela,
realizującego zadania.

 

 • 5

ZADANIA TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

 1. Prowadzi badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych.
 2. Rozpoznaje przyczyn utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
  w życiu szkoły.
 3. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym.
 4. Podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
szkoły i placówki,

b)udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

OBIEG DOKUMENTÓW

 • 1
 1. Dostarczone przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumenty – opinia, orzeczenie, inne – dotyczące ich dziecka należy zarejestrować w  sekretariacie, odnotować datę wpływu. Sekretarz szkoły informuje dyrektora i wychowawcę o tym zdarzeniu. Dostarczone w/w dokumenty wraz z rejestrem przechowywane są w sekretariacie szkoły w miejscu  niedostępnym dla osób nieupoważnionych ( pod zamknięciem).
 2. W jak najszybszym możliwym terminie wychowawca przygotowuje kopię dokumentu, zapoznaje nauczycieli uczących ucznia z jego: opinią, orzeczeniem, innym dokumentem.
 3. Wychowawca organizuje spotkanie nauczycieli uczących w celu opracowania dostosowań wymagań dla ucznia. Wychowawca klasy dostarcza do teczki ucznia znajdującej się w gabinecie pedagoga zbiorcze opracowanie dostosowań wymagań z  poszczególnych przedmiotów.
 4. Pedagog przechowuje dostarczone dokumenty, w tym dokumentację badań i czynności uzupełniających.
 5. Zebrane dokumenty są do wglądu dla wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z
 6. Zebranych dokumentów nie wolno kopiować.
 • 2

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM

POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje
  zarządzeniem zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w skład, którego

wchodzą nauczyciele uczący danego ucznia.

 1. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania
  uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym
  poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców
  ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-
  pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
  nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
  rodziny, dzieci i młodzieży.

3.Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
(co najmniej dwa razy w roku szkolnym) , uwzględniając diagnozę i wyniki sformułowane
na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
we współpracy , w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną ,
w tym  poradnią specjalistyczną.

 1. Zespół opracowuje dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Program opracowuje się na
  okres,  na jaki zostało wydane orzeczenie , nie dłuższym niż etap edukacyjny.
 2. Zespół opracowuje program w terminie:
  a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczął naukę w szkole;
  b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa raz w roku
  szkolnym.
 4. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu ,
  a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej

oceny.

 1. Rodzice uczniów albo pełnoletni uczniowie otrzymują kopię wielospecjalistycznej oceny

oraz programu IPET. Po ukończeniu szkoły przez ucznia otrzymują oryginał a w dokumentacji szkolnej pozostaje kopia.

 • 3

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁACZNIKI:

 1. Wzór informacji dla dyrektora o potrzebie objęcia ucznia/uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole
 2. Wzór planu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.
 3. Wzór pisma do rodziców/prawnych opiekunów informującego o udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Wzór wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 5. Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
 6. Wzór zawiadomienia  rodziców  o spotkaniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 7. Wzór wniosku wychowawcy klasy/pedagoga/nauczyciela/rodzica  o skierowania ucznia na badania do Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej

Procedura obowiązuje z dniem  1 września 2017r.

Skip to content