piątek, 14 czerwca, 2024

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na fanpage (profilu)
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
prowadzonym w ramach serwisu Facebook

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w  ramach naszego profilu (fanpage) prowadzonego w serwisie Facebook.

 1. Informacje o administratorze

Administratorem danych przetwarzanych w ramach fanpage dostępnego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/I-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Parczewie-120547484704329/ prowadzonego
w serwisie Facebook jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon – 83 355 15 77, e-mail – liceum@parczew.pl (zwane dalej Liceum) wspólnie ze spółką Facebook Ireland (FB), Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Zasady przetwarzania danych przez drugiego współadministratora są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych (IOD)

Liceum jako Administrator i Współadministrator Danych Osobowych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych listownie pod adresem Administratora lub poprzez e-mail: iod.liceum@parczew.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Liceum zależy od celu.
I tak, jest nią wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych społeczności fanpage’a https://www.facebook.com/I-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Parczewie-120547484704329/ jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kliknięcie „Lubię to” „Obserwuj” lub „Udostępnij” kiedy jesteś zalogowany do Facebook’a.

 1. Cele przetwarzania danych

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc oraz  publikacja za jego pośrednictwem materiałów
i informacji wynikających ze statutowej działalności szkoły, informowanie
o organizacji pracy szkoły, bieżących wydarzeniach z życia szkoły, promocja Liceum oraz osiągnięć jego uczniów, możliwość odpowiadania na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com, komunikacja
z potencjalnymi uczniami oraz osobami zainteresowanymi tematyką fanpage’a, realizacja funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców by skutecznie informować o sposobie prowadzenia działań edukacyjnych, promocji wydarzeń oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności z nami związanej.

Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie: możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na stronie treści, bezpieczeństwa
i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na fanpage’u na Facebooku.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  • W związku z korzystaniem z fanpage’a przetwarzane są następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko użytkownika;
 • zdjęcie profilowe – awatar;
 • inne dane opublikowane przez Państwa na naszym fanpage’u, zwłaszcza zawarte w komentarzach pod naszymi postami lub w wysyłanych do nas wiadomościach;
 • adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika [ FB];
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili aktywowania fanpage’a [ FB];
 • inne dane, o których FB informuje w swojej polityce prywatności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  • Na fanpage’u Liceum przetwarzane są dane osobowe następujących kategorii osób fizycznych: osób, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych na fanpage’u Liceum, osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”, osób, które opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u oraz osób, które przesyłają do nas korespondencję.
  • Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a, czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające wyrażenie zgody na stałe przypisanie użytkownika do fanpage’a. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na fanpage’u poprzez odkliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com. Ponadto dane osobowe pochodzą z dokumentacji wydarzeń organizowanych przez Liceum tj. osób biorących udział w tych wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w nich.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
  • Prawa osób, których dane są przetwarzane w związku z wizytą na fanpage’u Liceum obejmują: prawo dostępu do swoich danych, prawo do bycia zapomnianym, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Przy zgłaszaniu zmian
   w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. W przypadku kiedy uznają Państwo,
   iż przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
  • W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym Liceum zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika z fanpage’a w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku.
 2. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim takim jak podmiot, który zajmuje się utrzymaniem i techniczną obsługą strony, podmiot kontrolujący liczbę odwiedzających portal społecznościowy Facebook. Ponadto odbiorcą może być każdy, kto zapozna się z fotorelacją z wydarzenia lub zapisem filmowym, a także organy państwowe uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione uczestnikom i organizatorom wydarzenia przedstawianego na fanpage’u.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Szanowni Państwo informujemy, że Facebook Ireland może przekazać dane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebook. Jako administrator Fanpage nie mamy wpływu na to w jaki sposób i komu Facebook przekazuje Państwa dane osobowe.  Informacje dotyczące przekazywania przez Facebook danych do państw trzecich są dostępne pod: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Okres przetwarzania danych
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z celami
   i podstawami ich przetwarzania.
  • Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań promocyjnych i edukacyjnych, będą przetwarzane przez czas niezbędny do tego by zapewnić skuteczną komunikację z osobami odwiedzającymi nasz fanpage, ale nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że sprzeciw jest zasadny.
  • Dane przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
  • Dane przetwarzane w związku z posiadaniem konta na portalu społecznościowym Facebook, będą przetwarzane przez okres posiadania konta na tym portalu.
 • Linki do innych stron internetowych
  • W postach zamieszczonych na fanpage’u Liceum mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
  • Takie strony internetowe działają niezależnie od fanpage’a Liceum.
  • Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.
  • Liceum nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 • Środki techniczne i organizacyjne służące do ochrony danych osobowych
  • Liceum dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu wdrożono dokumentację
   i procedury ochrony danych osobowych w Liceum, jak również nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim do tego uprawnionym.
  • Fanpage https://www.facebook.com/I-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Parczewie-120547484704329/ obsługuje bezpieczny protokół
 1. Postanowienia końcowe
  • Twoje dane nie będą dla celów Liceum przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.
  • Niezależnie od zapoznania się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych na naszym fanpage (profilu) prowadzonym w ramach serwisu Facebook
   I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności strony Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  • Priorytetem Liceum jest utrzymywanie dobrego i merytorycznego kontaktu
   z podmiotami i osobami fizycznymi, z którymi współpracuje. Dlatego mile widziane są wszelkie uwagi i propozycje zmian niniejszej Polityki prywatności.
  • Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa.
  • We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy RODO.
Skip to content