środa, 24 lipca, 2024

COVID-19

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

w Parczewie

nr 37/2020/2021 z 23.08.2021r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ  W I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie  W CZASIE  STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2.

 

 1. Przepisy ogólne

 

 • 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań szkoły w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuacje epidemiologiczną.
 • 2. W okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.
 • 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.
 • 4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie online.
 • 5. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej

 

 1. Zasady pracy szkoły w reżimie sanitarnym

 

 • 6. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły
 1. Uczniowie na teren szkoły wchodzą jednym wejściem.

 

 1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrz/ zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

 

 1. Przy wejściach wydzielono przestrzeń wspólną, czyli część oddzieloną kurtyną dekontaminacyjną, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik szkoły , on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz poprzez zapis w zeszycie.

 

 1. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz wyraźny napis „UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”

 

 1. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres liceum@parczew.pl , lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie  pod numer 83 355 15 77.

 

 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres liceum@parczew.pl lub telefonicznie pod numerem 83 355 15 77, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły.

 

 1. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.

 

 1. W czasie zajęć szkolnych, 2 razy w ciągu dnia (na dużej przerwie i po zakończeniu zajęć), bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety przez pracowników obsługi.

 

 1. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.

 

 1. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.

 

 1. Zawiesza się/ogranicza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych, funkcjonowanie sklepików oraz dystrybutorów. Uczniowie przynoszą z domu kanapki i picie.

 

 1. Osoby z zewnątrz, których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.

 

 1. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu  w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 

 1. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 2. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć lekcyjnych w miarę możliwości, odpowiada za to dyżurujący na każdym piętrze pracownik niepedagogiczny. W czasie zajęć pracownik ten dezynfekuje także powierzchnie dotykowe w wyznaczonym dla siebie obszarze dyżuru.

 

 1. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie – arkusz codziennego monitoringu – zgodnie z załącznikiem Nr 4. Odpowiada za to nauczyciel, który ma lekcje w danej klasie.

 

 1. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne w miarę możliwości, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.

 

 1. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

 

 • 7. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zajęciach lekcyjnych i na przerwie
 1. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika musza założyć. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki.

 

 1. W czasie przebywania w szkole, w przestrzeniach wspólnych na przerwach (korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby lub założyć maseczkę. Jeżeli zachowanie dystansu nie jest możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą poza przestrzeniami wspólnymi także powinni  założyć maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.

 

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się w wyznaczonej sali – zgodnie z przydziałem sal w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 1. Przed i po każdych zajęciach w klasopracowni uczniowie myją ręce.

 

 1. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe należy (jak najczęściej) organizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz innych zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni na terenie szkoły.

 

 1. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego ucznia, uczniowie nie mogą pożyczać swoich rzeczy innym.

 

 1. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.

 

 • 8. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece
 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach zgodnie z harmonogramem.

 

 1. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

 

 1. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej – jednorazowych rękawiczkach.

 

 1. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze)

 

 1. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

 

 1. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

 

 

 

 

 

 • 9. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni
 1. Przy jednym wieszaku w szatni może być tylko 2 osoby jednocześnie, jedna osoba wychodzi to dopiero druga wchodzi,

 

 1. Porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia, a rano wyznaczony przez dyrektora pracownik.

 

 1. Do szatni uczniowie schodzą w maseczkach.

 

 1. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

 

III. Przygotowanie szkoły do pracy online

 

 • 10. Ustalenie platformy edukacyjnej
 1. W razie przejścia szkoły na pracę w trybie online zajęcia lekcyjne i inne spotkania związane z realizacją zadań szkoły będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Microsoft Teams.
 2. Kontakt z rodzicami będzie odbywał się a pomocą dziennika elektronicznego, drogą mailową lub telefonicznie.

 

 • 11. Zadania wychowawców klas
 1. Aby w razie konieczności usprawnić przejście szkoły na pracę w trybie online wychowawcy klas pierwszych  w czasie pracy w reżimie sanitarnym zbiorą informacje a wychowawcy klas drugich i trzecich uaktualnią informacje dotyczące:
 2. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
 3. preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z

wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego,

 1. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.

 

 1. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.

 

 1. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.

 

 1. Wychowawcy omówią sposób komunikowania się w klasie z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie potrzeby zorganizują  spotkania on-line tych nauczycieli.

 

 1. Wychowawcy zorganizują spotkanie online klasy i ustalą przyczyny nieobecności osób, które na spotkanie się nie zalogowały, będą utrzymywali z uczniami stały kontakt online

 

 1. Wychowawcy zorganizują w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – na którym przekażą informacje o zasadach pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym i omówią sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

 

 1. Wychowawca zorganizuje wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.

 

 

 • 12. Zadania nauczycieli

 

 1. Nauczyciele zorganizują próbne spotkanie online z klasami, w których uczą i wspólne z wychowawcą ustalą przyczyn braku kontaktu z uczniem, jeżeli będą uczniowie, którzy nie zalogowali się na zajęcia. Będą utrzymywali z uczniami kontakt online raz w miesiącu.

 

 1. Spotkania online będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.

 

 1. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

 

 

 1. Organizacja i zasady pracy szkoły w trybie online
 • 13. Przepisy ogólne
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 1. Po uzyskaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zachorowaniu ucznia z danej klasy na COVID-19 rozpoczyna się procedura przejścia w tryb nauczania zdalnego dla tej klasy.

 

 1. Dyrektor zarządza nauczanie zdalne dla klasy, w której wystąpił przypadek zachorowania na COVID-19 po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Okres, w którym klasa odbywa nauczanie zdalne jest zgodny z okresem kwarantanny nałożonej na uczniów danej klasy. W trakcie załatwiania formalności uczniowie tej klasy są odsyłani do domu, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia pozostałych uczniów i pracowników szkoły.

 

 1. Po zakończeniu formalności, o kwarantannie i nauczaniu zdalnym informowani są rodzice uczniów danej klasy wiadomością w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zadaniami.

 

 1. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji                         i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.

 

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

 

 1. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.

 

 1. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

 

 1. Zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – lekcja online trwa 45 minut – w tym 30- 35 minut to spotkanie z uczniami na platformie a 10 minut samodzielne lub zespołowe rozwiązywanie zadania głównego związanego z tematem zajęć. Zadnie jest sprawdzane u wybranych (3-5) uczniów i odsyłane z informacją zwrotną do ucznia.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją z klasą na uzgodnionym portalu, platformie lub udziela uczniom konsultacji – można kontaktować się z nim za pomocą, np. telefonu (za zgodą na udostępnienie numeru), messengera….

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu

 

 1. Nauczyciele specjaliści (pedagog) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego, mailowo, telefonicznie lub inne.

 

 1. Nauczyciele organizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę.

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
 • udostępnianie zasobów biblioteki on-line,
 • udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
 • publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania,
 • prowadzenie bloga, czatu na temat ciekawych publikacji, literatury ……

 

 1. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu nauczycielami prowadzącymi zajęcia przesyła materiały  wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica adres.

 

 • 14. Zadania nauczycieli

 

 1. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 

 1. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.

 

 1. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia.

 

 1. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców oraz przesyłają te informacje dyrektorowi szkoły, w celu udostępnienia.

 

 • 15. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

 

 1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :
 • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
 • wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line.
 • zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

 

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
 • odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
 • wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line,
 • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
 • testy on-line.

 

 1. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut.

 

 1. [Weryfikacja wiedzy] W razie wątpliwości  – w celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, nauczyciel nawiązuje z uczniem kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji i  w czasie wideokonferencji weryfikuje samodzielność wykonywanych zadań  zadając uczniowi pytania związane z zagadnieniami, które budziły wątpliwości. W czasie weryfikacji wiedzy po uzgodnieniu z nauczycielem mogą być obecni rodzice ucznia.  /jeżeli będzie możliwość konsultacji na terenie szkoły – można też wpisać taką możliwość – nauczyciel spotyka się z uczniem w czasie konsultacji/

 

 • 16. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.

 

 1. Harmonogram konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w Harmonogramie godzinami konsultacji – w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji.

 

 1. Konsultacje odbywają się w formie:

1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela),

2) mailowej,

3) na czacie tekstowym,

4) w czasie wideokonferencji,

5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem

 

 

 • 17. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach

 

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 1. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji.

 

 1. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

 

 

 • 18. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

 

 1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w dzienniku elektronicznym,

2) biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu – obecność może być zaliczona na podstawie wykonanego zadania w rozliczeniu tygodniowym.

 

 1. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:
 • Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i wypełniane uwag dotyczących aktywności uczniów.

 

 • 19. Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji online
 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany i wyraził na to pisemną zgodę.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej zgody.
 3. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji.
 4. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób postronnych jest możliwa tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym uczniom podczas lekcji.
 6. Obowiązuje zakaz udostępniania linków z dostępem do lekcji osobom postronnym.
 7. Na lekcje online należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.
 8. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp do podręczników, zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu.
 9. Należy zadbać o to, aby w pokoju było cicho – należy poinformować najbliższych o mającej odbyć się lekcji, by uniknąć ewentualnego przeszkadzania w toku zajęć.
 10. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt oraz programy, z których nie korzystamy w trakcie lekcji, aby nie rozpraszały uwagi.
 11. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej klasy.
 12. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel.
 13. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu.
 14. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. Kamery są włączone przy odpowiedzi ucznia.
 15. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon i odzywać się tylko po zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego lekcję.
 16. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji.
 17. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem lekcji, zajęciami lub problemami technicznymi.
 18. W trakcie zajęć należy stosować się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem prowadzącym lekcję. Uczestnictwo i aktywność w czasie zajęć stanowi element do oceniania z przedmiotu i oceniania z zachowania.
 19. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w czasie pracy online i zdalnej należy gromadzić w utworzonych do tego celu katalogach, oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować tak, jak notatki w zeszycie przedmiotowym.
 20. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe.

 

 • 20. Przepisy końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u ucznia obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIS i MZ – załącznik Nr 1.
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik Nr 2.
 2. Podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz obowiązuje procedura zgodnie z wytycznymi GIZ i MZ – załącznik Nr 3.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
 5. Regulamin obowiązuje od 01 września 2021.

 

Regulamin został opracowany przez Dyrektora Szkoły

                               Beata Tryniecka

Skip to content