poniedziałek, 20 maja, 2024

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.
MIKOŁAJA KOPERNIKA W PARCZEWIE

                                                                      

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 Cel procedury:

 1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród młodzieży, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły
 • 1

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Od 01 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-II mogą brać udział w konsultacjach w liceum.
 2. Szkoła organizuje konsultacje dla uczniów, którzy zgłosili potrzebę korzystania z tej formy edukacji.
 3. Konsultacje odbywają się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 4. Na podstawie opracowanego przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców/prawnych opiekunów harmonogramu konsultacji dyrektor wyznacza godziny przebywania uczniów w szkole.
 5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
 9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 17. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 20. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 21. W szatni mogą przebywać jednocześnie 4 osoby z zachowaniem 2 m odległości. Uczniowie, którzy chcą odebrać z szatni swoje rzeczy stosują się do powyższych zasad przy czym muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 22. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym zachować bezpieczną odległość i zasady korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 23. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 25. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasad i wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczniowi nie wolno przychodzić do szkoły.
 28. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 29. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 30. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 31. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. absolwentom liceum umożliwia się konsultacje przedmaturalne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.
 32. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania uczniom klas I i II zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z jej wewnętrznym regulaminem.
 33. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 • 2

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 1. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 3. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • 3

Obowiązki nauczycieli

 

Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:

 1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w Nich poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2. Przypominają techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.
 3. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez uczniów wprowadzonych instrukcji.
 4. Prowadzą konsultacje.
 5. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 6. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 7. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 8. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości ucznia od ucznia i nauczyciela/pracownika.
 9. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 10. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 11. Po zakończeniu konsultacji lub przed ich rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
 • 4

Obowiązki pracowników obsługi

 

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.
 4. Wietrzą  pomieszczenia szkoły, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu konsultacji wietrzą sale zajęć, dezynfekują  wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej
 7. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.
 • 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Wysyłają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Nie  wysyłają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają
  w kwarantannie,  izolacji.
 4. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 5. Przed wysłaniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą mu temperaturę.
  W przypadku temperatury powyżej 370 C rodzic nie może wysłać dziecka do szkoły.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę  na odpowiedni  sposób zasłaniania   twarzy podczas  kichania czy kasłania.
 7. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać, prosić o wzięcie na kolana.
 8. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 9. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników szkoły.
 2. Uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom treść niniejszej procedury przekazują wychowawcy klas, dodatkowo treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie
Beata Tryniecka

Skip to content