środa, 24 lipca, 2024

Monitoring wizyjny

I Liceum Ogólnokształcące jest OBIEKTEM MONITOROWANYM

  1. Informuję, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, zgodnie z art 108a ustawy Prawo oświatowe prowadzi się monitoring wizyjny w pomieszczeniach szkoły i terenie wokół szkoły.
  2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
  3. Stosowanie monitoringu w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2 może być wprowadzone w wyjątkowych przypadkach, jeżeli będzie to niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w pkt 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób,
    w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
  4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, w praktyce nie dłużej niż 8 dni.
  5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Skip to content