poniedziałek, 22 lipca, 2024

O szkole (ETR)

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie – najstarsza szkoła średnia w naszym mieście – ma swoją siedzibę w dwóch jednopiętrowych, połączonych ze sobą budynkach położonych przy ul. Mickiewicza 5 – główny budynek i budynek dawnego internatu. Budynki otacza wolna przestrzeń. Dostęp do szkoły jest swobodny. Do wejścia  prowadzi droga asfaltowa i z kostki brukowej oraz chodnik z kostki brukowej. Można podjechać samochodem, również samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Przy wejściu znajduje podjazd dla wózków. Sekretariat szkoły wyposażony jest w pętlę indukcyjną. Na parterze budynku znajduje się również łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W szkole uczą się absolwenci szkół podstawowych. Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Misja szkoły:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania i kształcenia. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich klientów Szkoły. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

O szkole – plik odczytywalny maszynowo

Skip to content