wtorek, 25 czerwca, 2024

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych jest
  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, 21-200 Parczew, telefon – 83 355 15 77, e-mail – liceum@parczew.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest – SŁAWOMIR ZAGOJSKI DORADZTWO I ZARZĄDZANIE – e-mail – iod.liceum@parczew.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
  w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także promocji szkoły i osiągnięć uczniów.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej oraz akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W przypadku publikacji danych i wizerunku w związku z promocją szkoły i osiągnięć uczniów podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych mogą być przekazywane Organowi prowadzącemu szkołę, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania.
 5. Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów określonych w pkt 3.
Skip to content