piątek, 19 lipca, 2024

Gdzie szukać pomocy?

 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PARCZEWIE.

Siedziba Zespołu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 16, 21-200 Parczew
tel. 833551255

email: zi@mops.parczew.com 

Przewodniczący ZespołuJoanna Krośko – MOPS Parczew, tel. 833542990
Dyżur w każda środę od 8.00 do 14.00 pok. nr 2 MOPS Parczew
Zastępca Przewodniczącego ZespołuKatarzyna Ostapiuk – MOPS Parczew, tel. 833551255

PUNKT KONSULTACYJNY

Siedziba Punku Konsultacyjnego: Kolejowa 4 /wejście od ulicy/ 21-200 Parczew

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy    w Rodzinie na lata 2017 – 2020. Punkt mieści się przy ul. Kolejowej 4 /wejście od ulicy/. Mieszkańcy Gminy Parczew mogą uzyskać pomoc i wsparcie oraz skorzystać z bezpłatnego poradnictwa.

W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz:

 • Wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oceniania
 • Porady pierwszego kontaktu
 • Pomoc w wychodzeniu z sytuacji przemocy poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu
 • Ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy
 • Porady psychologiczne
 • Pedagogizację w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Konsultacje prowadzone są przez:

 • Psychologa w I i III poniedziałek każdego miesiąca
 • Pedagoga w I i III poniedziałek każdego miesiąca

w godzinach: 16:00 – 18:00

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS Parczew tel. 833551255 lub 83342990

CZEKAMY Z POMOCĄ

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390), został powołany Zarządzeniem Burmistrza Parczewa Nr 108/11 z dnia 26 września 2011 r. Rada Miejska w Parczewie określiła, w drodze Uchwały Nr VIII/37/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 31 marca 2016r., tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Rada Miejska w Parczewie w dniu 5 września 2014 r. przyjęła w drodze Uchwały Nr XLIX/331/2014 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Parczew na lata 2014 – 2016., następnie Rada Miejska w Parczewie w dniu 29 sierpnia 2017 r. przyjęła w drodze Uchwały Nr XXXVII/282/2017 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Parczew na lata 2017 – 2020.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to zespół osób powołanych do zadań, których głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy, określone w art. 9b ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390).

Grupa Robocza to grupa osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami konkretnych osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:

-opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

-monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

-dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład Zespołu oraz Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Caritas Diecezji Siedleckiej  – Świetlica Socjoterapeutyczna – kierownik;
 2. Komendy Powiatowej Policji w Parczewie – dzielnicowi;
 3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie – pracownik socjalny;
 4. Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie – dyrektor;
 5. Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie – dyrektor;
 6. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie – pedagog szkolny;
 7. I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie – pedagog;
 8. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie – pedagog;
 9. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie – pedagog;
 10. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie –   pedagog, psycholog
 11. Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce – nauczyciel;
 12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie – dyrektor, zastępca dyrektora, pracownicy socjalni, asystent rodziny;
 13. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie – przewodniczący;
 14. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim –kuratorzy zawodowi rodzinni, kuratorzy zawodowi dla dorosłych;
 15. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie – dyrektor;
 16. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, oddział odwykowy – psycholog;
 17. Prokuratury Rejonowej w Parczewie – prokurator:
 18. Kościół Parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela w Parczewie – ks. proboszcz, ks. wikariusz.
 19. Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie – osoby pierwszego kontaktu w Parczewie.

NIEBIESKA KARTA

to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście do KPP i tam policja również założy Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również: ośrodki pomocy społecznej; placówki oświatowe – szkoły, przedszkola; placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną buduje plan pomocy dopasowany do jej potrzeb oraz uzupełniana jest „Niebieska Karta C”. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc socjalna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosku do Sądu.

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest „Niebieska Karta D”. Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

PRZEMOC

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna: np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna: np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

PAMIĘTAJ:

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

 • MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA
 • MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
 • MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
 • MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
 • MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Skip to content