piątek, 24 maja, 2024

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.liceum-parczew.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Brakuje tekstu alternatywnego dla części zdjęć.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z października 2018r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Świć, e-mail: liceum@parczew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 355 15 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Podjazd ten znajduje się przy przy głównym wejściu do szkoły. Wszystkie drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych mają szerokość w świetle powyżej 900 mm i są oznakowane tabliczkami z opisem w Braille’u. W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna.

Budynek  nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może dostać się na piętro za pomocą schodołazu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Parczewie, ul. Warszawska 24.

 

Skip to content