środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Od marca 2015r. funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów, realizując zadania Starosty Parczewskiego w zakresie ochrony praw konsumentów, pełni radca prawny, absolwent naszego liceum, Pan Maciej Turek. Od pięciu lat spotyka się również z młodzieżą naszej szkoły w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W tym roku spotkanie odbyło się 07 grudnia 2020r. i z powodu pandemii Covid-19 miało odmienny przebieg. Za pomocą aplikacji MS Teams uczestniczyło w nim  32 uczniów klasy 2BN.

Pan Maciej Turek poinformował, że do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Parczewie należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.W szczególnych przypadkach rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów

Następnie zaprezentował zasady reklamowania towaru w sytuacji wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy. Podczas prezentacji podkreślił, że  termin na odstąpienie konsumenta od umowy wynosi 14 dni, wyjaśnił też, jak obliczyć początek biegu tego terminu w zależności od rodzaju umowy i świadczenia przedsiębiorcy. Wytłumaczył, kiedy mówimy o wadach fizycznych rzeczy, kiedy o wadach prawnych oraz jak reklamować towar. Zwrócił uwagę, że z tytułu rękojmi z tytułu wad fizycznych lub prawnych odpowiada sprzedawca, który nie może zbywać konsumenta odsyłając do gwaranta (np. producenta, importera czy hurtownika). Rozróżnić należy odpowiedzialność za wady towaru z tytułu rękojmi i z gwarancji. Prawo konsumenckie ułatwia konsumentom dochodzenie roszczeń przy wadach towaru z rękojmi, która jest znacznie szersza niż gwarancja, gdyż obejmuje każdy towar konsumpcyjny w pełnym zakresie (np. bez wyłączenia poszczególnych części lub podzespołów, co często ma miejsce przy udzieleniu dodatkowej gwarancji). Jeżeli konsument składa reklamację w ramach rękojmi to sprzedawca jest zobligowany przyjąć reklamację i  w ciągu kolejnych 14 dni rozpatrzyć, biorąc przy tym pod uwagę zgłoszone żądania konsumenta.

Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas lekcji przez uczniów Pan Maciej Turek uzupełnił o przydatne przykłady ze swojej praktyki zawodowej.

« z 6 »
Skip to content